Ari Salmela - Geometric Shapes
Photo © Ari Salmela