John Kosmopoulos - Architypes of Time Travel
Photo © John Kosmopoulos