Alexander Khokhlov - Shapes and Illusions
Photo © Alexander Khokhlov