Christian Aslund - Time to act
Photo © Christian Aslund