Kamila Karpinska - Fresh vegetable supply
Photo © Kamila Karpinska