Lee Saloutos - Belmont Nevada Courthouse
Photo © Lee Saloutos