Kiriko Shirobayashi - rumination
Photo © Kiriko Shirobayashi