John Kosmopoulos - Icons of Iceland
Photo © John Kosmopoulos