Chong Kok Yew - Taichung Opera House
Photo © Chong Kok Yew