Dmitry Sobolev - Endlessly small
Photo © Dmitry Sobolev