Paolo Marchetti - FEVER - The Awakening of European Fascism
Photo © Paolo Marchetti