Zsolt Hlinka - Urban Symmetry
Photo © Zsolt Hlinka