Pietro Di Giambattista - Gypsies
Photo © Pietro Di Giambattista