Maro Kouri - The Odyssey of Refugees
Photo © Maro Kouri