Giacomo Sini - On the way of Rojava
Photo © Giacomo Sini