Kirill Zhdanov - Misty forest
Photo © Kirill Zhdanov